Názov:

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku
Prednášajúci:   Ing. Katarína Bónová, PhD.
Pracovisko: Ústav geografie
Dátum: 11. 12. 2019
Čas: 13:00 - 14:00

Miesto:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14),  2. poschodie

Anotácia:
Cieľom prednášky je priniesť stručný prehľad poznatkov o výskume a možnostiach využitia mimoriadneho potenciálu ťažkých minerálov prítomných v sedimentárnych horninách pri paleogeografických rekonštrukciách, demonštrovaný na príklade východoslovenského úseku magurskej jednotky flyšového pásma Západných Karpát.
geol VSL fls
Obr. 1. Percentuálne zastúpenie ťažkých minerálov zo siliciklastík magurskej jednotky